کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu


  دسترسی به بانک‌‌های اطلاعاتی شرکت ISI برای اعضای هیات علمی، دانشجویان و کاربران دانشگاههای علوم پزشکی کشور برقرار شده است. علاوه بر بانک‌های اطلاعاتی قبلی ISI، دسترسی به بانک اطلاعاتی Journal Citation Report - JCR که دربرگیرنده آخرین ضریب تاثیر (Impact Factor) نشریات است، نیز فراهم شده است.آدرس محیط جدید بانک‌های اطلاعاتی ISI به شرح زیر است:

  ISI Web of Science……………………..… http://webofknowledge.com/WOS                   
 Conference Proceedings  ………………..http://webofknowledge.com/WOS                
 Current Contents Connect ………………..http://webofknowledge.com/CCC              
 Biological Abstracts…………………….... http://webofknowledge.com/BIOABS               
 Journal Citation Reports ………………… http://webofknowledge.com/JCR               
 Medline ……………………………….........http://webofknowledge.com/MEDLINE
.