کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

مدیر:

اعضاء: آقای دکترعلی محمدپور (دانشیار، هیأت علمی، دکتری پرستاری)

آقای دکتر جهانشیر توکلی زاده (دانشیار، هیأت علمی، دکتری روانشناسی تربیتی)

آقای دکتر حسین عجم (استادیار، هیأت علمی، دکتری سلامت سالمندان)

خانم دکتر لیلا صادق مقدم (استادیار، هیأت علمی، دکتری سلامت سالمندان)

آقای علی دلشاد (مربی، هیأت علمی، کارشناس ارشد  پرستاری بهداشت جامعه)

آقای هدایت ا... شمس ( مربی، هیأت علمی، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)

آقای حبیب شارعی نیا (مربی، هیأت علمی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری)

خانم مهین جعفر آبادی (کارشناس ارشد سالمند شناسی)

آقای مجید دانشفر (دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان)

کارشناس گروه: حبیب شارعی نیا (کارشناس ارشد آموزش پرستاری)