کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

به اطلاع کلیه اعضای شرکت کننده در کارگاه روز های یک شنبه و دوشنبه مورخ 31 اردیبهشت و 1 خرداد ماه 96 با عنوان: روایی و پایایی ابزارهای پژوهشی می رساند.  جهت دریافت گواهی کارگاه می توانند از سه شنبه مورخ 20 تیر ماه جاری به بعد طی وقت اداری به دبیرخانه مرکز تحقیقات مراجعه نموده و گواهی خود را دریافت نمایند.

images/دریافت_گواهی_کارگاه_روایی_و_پایایی___ابزارهای__پژوهشی.pdf