کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

  1. دکترمهدی مشکی - دانشیار - عضو تمام وقت                              مشاهده رزومه
  2. دکترجهانشیر توکلی زاده- دانشیار - عضو تمام وقت                        مشاهده رزومه
  3. علی دلشاد عضو هیات علمی - عضو تمام وقت     
  4. مهدی بصیری - عضو هیات علمی عضو تمام وقت                           مشاهده رزومه
  5. دکترعلی محمدپور - دانشیار - عضو نیمه وقت                               مشاهده رزومه
  6. دکترعلی عالمی - عضو هیات علمی  - عضو شورای مرکز
  7. دکترشهلا خسروان - عضو هیات علمی - عضو شورای مرکز              مشاهده رزومه
  8. مریم عشقی زاده - عضو هیات علمی- عضو شورای مرکز                   مشاهده رزومه
  9. .دکتر عبدالجواد خواجوی - عضو هیات علمی- عضو شورای مرکز         مشاهده رزومه
  10. ملیحه پیشوایی- کارشناس پژوهشی مرکز- عضو شورا

 

 

 

 

.