کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

گزارش سطح بندي نشريات مصوب علوم پزشكي كشور در سال 1390
دبيرخانه كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور با استفاده از شاخصهاي زير و بررسي وضعيت نشريات در تاريخ 10/5/1390 اقدام به سطح بندی مجلات مصوب علوم پزشكي نموده است. در این گزارش نحوه سطح بندی نشريات علوم پزشكي كشور و شاخص های مورد استفاده در آن بیان شده است.
 جهت آگاهی از ليست نشريات به همراه امتياز كسب شده در هر قسمت و درجه علمي آن کلیک نمایید.
.