کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

اولویت های پژوهشی سلامت روان مرکز تحقیقات تعیین شد

در راستای تعیین مأموریت هر مرکز تحقیقاتی عضو شبکه تحقیقات سلامت روان کشور، پیش نویس مأموریت مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت تهیه شد. این اولویت ها در سه بخش اولویت های موضوعی، حیطه های پژوهشی و تعیین سطح اولویت های مرکز، پس از ارزیابی، نیازسنجی، بارش فکری و بحث های گروهی متعدد در گروه های پژوهشی چهارگانه مرکز تحقیقات تعیین شده است.

برای مشاهده اولویت های پژوهشی سلامت روان مرکز تحقیقات کلیک فرمایید.

.