کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

به اطلاع کلیه اعضای شرکت کننده در کارگاه مقاله نویسی و ارسال برای مجلات ISI ، کارگاه "Protocol of Systematic Review Study" می رساند جهت دریافت گواهی کارگاه می توانند از سه شنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه جاری به بعد طی وقت اداری به مرکز تحقیقات مراجعه نموده و گواهی خود را دریافت نمایند.

اطلاعیه:images/دریافت_گواهی_کارگاه.pdf