کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

در راستای اهداف و رسالت مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت و بویژه گروه پژوهشی "سلامت خانواده" در خصوص جمع آوری  اولویت ها و اطلاعات مربوط به حوزه سلامت خانواده در سطح شهرستان گناباد و در جهت رفع این مشکلات و جلوگیری از پیامدها و ارائه راهکار مناسب با استفاده از پژوهش های  کاربردی؛ پس از رایزنی و مکاتبات با سازمان ها و ادارات مرتبط با این حوزه در خصوص این مهم و متعاقب آن ارسال اولویت ها به دبیرخانه مرکز تحقیقات صورت پذیرفت.

امید است که انجام پژوهش های مرتبط و انعکاس نتایج بتواند یک بانک اطلاعاتی مرجع برای پژوهشگران و تصمیم گیران در خصوص حل مسائل حوزه سلامت خانواده به ویژه در سطح شهرستان گناباد و در قالب سند چشم انداز 1404 و برنامه های عملیاتی نیز واقع شود.

فهرست اولویت های پژوهشی اعلام شده از سوی ادارات، نهادها و ارگان های مرتبط با گروه پژوهشی "سلامت خانواده" مرکز تحقیقات