کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

دومین گزارش شش ماهه دوم رساله دکتری جناب آقای سعید پوردولتی دانشجوی دکتری پژوهشی ارتقای سلامت باعنوان: توسعه مدل توضیح رفتار غیر ایمن عابرین پیاده مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB): یک تحلیل مدل معادلات ساختاری یک شنبه مورخ 24/2/96 ساعت 11:30 ظهر در محل اتاق اجلاس مرکز تحقیقات برگزاری میگردد. حضور علاقمندان بویژه همکاران محترم و دانشجویان ارشد دانشگاه را ارج می نهیم.
دومین گزارش شش ماهه دانشجویان دکتری پژوهش محور پوردولتی