کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

جلسه ارائه دومین گزارش شش ماهه رساله دکتری دانشجویان دکتری پژوهشی ارتقای سلامت مرکز تحقیقات روز یک شنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه 96 از ساعت 10:30به مدت 2 ساعت در محل اتاق اجلاس مرکز تحقیقات با حضور اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر مهدی مشکی و همچنین جناب آقای دکتر عبدالجواد خواجوی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا سرکار خانم هایده هاشمی زاده به ارائه گزارش شش ماه رساله خود با عنوان: مفهوم سازی، ساخت و رواسازی ابزار سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی پرداختند و در ادامه جناب آقای پوردولتی نیز به ارائه گزارش رساله خود با عنوان: توسعه مدل توضیح رفتار غیر ایمن عابرین پیاده مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB): یک تحلیل مدل معادلات ساختاری پرداختند.

 123456.jpg