کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

شرکت کنندگان محترم كارگاه پژوهشي فرا روش(Mixed Method) 

جهت دریافت گواهی به دبیرخانه مرکز تحقیقات، آقای غلامی مراجعه فرمایید.