بهار کنگره روز روابط عمومی ramizan

بهار

کنگره

روز روابط عمومی

ramizan

rahbari

jrh

gmu

شرکت کنندگان محترم كارگاه پژوهشي فرا روش(Mixed Method) 

جهت دریافت گواهی به دبیرخانه مرکز تحقیقات، آقای غلامی مراجعه فرمایید.