اسلایدر تستی

اسلایدر تستی

اسلایدر تستی

اسلایدر تستی

اسلایدر تستی

rahbari

jrh

gmu

شرکت کنندگان محترم كارگاه پژوهشي فرا روش(Mixed Method) 

جهت دریافت گواهی به دبیرخانه مرکز تحقیقات، آقای غلامی مراجعه فرمایید.