کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu


برگزاری جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
احمدی و همچنین اعضای شورای عالی مرکز مورخ 10 اسفند ماه 94 ساعت 12:30 ظهر برگزار گردید.

در این جلسه اعضای شرکت کننده به بیان نظرات در خصوص تامین بودجه، اختصاص فضای فیزیکی در پردیس دانشگاه تدوین برنامه عملیاتی و تعیین ریاست مرکز تحقیقات برای دوره جدید 4 ساله پرداختند. در ادامه، چشم انداز و برنامه های پیش روی مرکز تحقیقات و همچنین جذب هیأ ت علمی پژوهشی، چارت سازمانی و فضای فیزیکی مطرح و در این خصوص تصمیم گیری و سیاستگزاری شد.


در پایان آقای دکتر مهدی مشکی ریاست مرکز تحقیقات ضمن تشکر و سپاسگزاری از ریاست محترم دانشگاه و سایر اعضای شورای عالی مرکز، خواستار مساعدت و توجه بیش از پیش حوزه ریاست دانشگاه، معاونت تحقیقات و فنآوری و سایر اعضاء در جهت رسیدن به برنامه ها و اهداف سند 1404 و منویات مقام معظم رهبری شدند.