کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

دکتر مهدی مشکی، رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در دومین نشست اعضای شورای راهبردی شبکه تحقیقات سلامت روان ایران حضور یافت.

به گزارش وب‌دا، دومین نشست اعضای شورای راهبردی شبکه تحقیقات سلامت روان ایران در محل دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و انستیتو روانپزشکی تهران برگزار گردید که دکتر مهدی مشکی رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان عضو شورای راهبردی شبکه تحقیقات سلامت روان ایران در این جلسه حضور داشت.

دکتر مشکی گفت: دستور کار جلسه مذکور در خصوص دستور العمل فراخوان طرح های کلان در شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی سراسر کشور، بررسی طرح‌های پژوهشی رسیده به این مرکز و ارائه گزارش عملکرد شبکه تحقیقات سلامت روان ایران بود.