کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

  به اطلاع كاربران محترم مي رساند با اعلام نياز برخي همكاران و تلاشهاي صورت گرفته معاونت تحقيقات وزارت متقاعد شد كه دسترسي آزمايشي (Trial) دانشگاهها به مجموعه منابع ناشر SAGE شامل:270 عنوان مجله تخصصي،از طريق آدرس ذيل:  http://online.sagepub.com  را تا پايان ماه فوريه 2016 فراهم آورد. نظر به اهميت اين منبع و فرصت كم جهت بهره برداري حتماً دوستاني كه نيازمند به اين مجموعه هستند بهره برداري لازم را انجام دهند، تا هم به مدرك خود دسترسي پيدا كنند و هم وزارت براي دسترسي كامل متقاعد گردد.