کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

به استناد راي صادره در دویست و چهل و یکمین جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی، مورخ 93/8/25 با تاسیس "مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد " موافقت قطعی بعمل آمد.

.