Skip Navigation Links.
Expand مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامتمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
Collapse معاونت آموزشی بیمارستان بهلول_1معاونت آموزشی بیمارستان بهلول_1
صفحه اصلی بیمارستان
معاون آموزشی پژوهشی
مدیریت آموزشی
معرفی اعضا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد توسعه آموزش بالینی EDU</span>واحد توسعه آموزش بالینی EDU
معرفی واحد
کوریکولوم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح دروس بالینی</span>طرح دروس بالینی
دانشکده پزشکی
دانشکده پرستاری
دانشکده مامایی
دانشکده پیراپزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اقدامات و فعالیت های شاخص (مشترک با دانشکده ها)</span>اقدامات و فعالیت های شاخص (مشترک با دانشکده ها)
برگزاری تله کنفرانس ها، مورنینگ ریپورت ها و تله گراندراندهای آنلاین بین المللی
برگزاری تله کنفرانس ها، مورنینگ ریپورت ها و تله گراندراندهای آنلاین داخلی
استفاده از بوردهای آموزشی و اطلاع رسانی هوشمند مجهز به AR
آغاز پایش آموزش و تعهد به اخلاق حرفه ای در فرآیندهای بالینی
آموزش و آغاز پایش کاربرد استدلال بالینی در بخش های بالینی
آموزش و آغاز پایش کاربرد فرآیندهای مرتبط با ایمنی بیمار در بخش های بالینی
آموزش و آغاز پایش کاربرد طب مبتنی بر شواهد در بخش های بالینی
استفاده از فناوری واقعیت مجازی (VR) در آموزش، پژوهش و درمان
توجه به تدریس مشترک (Co-Teaching) در آموزش
استفاده از کلینیک مجازی و تله مدیسین به منظور تحقق آموزش پاسخگو (مبتنی بر نیازهای جامعه)
شبکه ی مجازی اساتید همکار دانشکده ی پزشکی (Virtual Faculty Network)
بهره گیری از فارغ التحصیلان برتر آموزشی دانشکده ی پزشکی به منظور اهداف آموزشی (Peer Education)
استفاده از LogBook های پژوهشی به منظور پایش و هدایت فعالیت های مرتبط با پژوهش فراگیران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مستندات اعتبار بخشی</span>مستندات اعتبار بخشی
فرم ها
فرآیندها
برنامه های جامع
آیین نامه ها
دستورالعمل ها
اساتید
فراگیران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود نرم افزارهای AR بورد هوشمند و نرم افزارهای AR مسابقه هوشمند</span>دانلود نرم افزارهای AR بورد هوشمند و نرم افزارهای AR مسابقه هوشمند
راهنما و توضیحات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود نرم افزارهای آموزشی AR</span>دانلود نرم افزارهای آموزشی AR
دانلود نرم افزار آموزشی AR شستشوی دست ها - اندروید
دانلود نرم افزار آموزشی AR اخلاق حرفه ای (اتانازی) - آندروید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود نرم افزارهای مسابقه AR (به زودی)</span>دانلود نرم افزارهای مسابقه AR (به زودی)
دانلود نرم افزارهای مسابقه AR (به زودی)
واحد توسعه تحقیقات بالینی (CRDU)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فایل های قابل دانلود مربوط به فعالیت های آموزشی و پژوهشی</span>فایل های قابل دانلود مربوط به فعالیت های آموزشی و پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ژورنال کلاب ها</span>ژورنال کلاب ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">1 - Problem Based Learning (PBL)</span>1 - Problem Based Learning (PBL)
اسلایدها
پمفلت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه های آموزشی</span>کارگاه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه مبانی استدلال بالینی</span>کارگاه مبانی استدلال بالینی
اسلایدها
کارگاه های پژوهشی
سایر برنامه ها
واحد آموزش مجازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سیاست ها و برنامه ها (مشترک با دانشکده ها)</span>سیاست ها و برنامه ها (مشترک با دانشکده ها)
سیاست های کلی فناوری اطلاعات (IT) دانشکده ی پزشکی گناباد (1397)
سیاست های کلی نظام حمایت از دانشجو (ویرایش 1397)
نظام ارزیابی برنامه ی پزشکی عمومی دانشکده ی پزشکی گناباد (ویرایش 1397)
سیاست های دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در راستای حمایت از دانشجویان خلاق و نخبه
سیاست های دانشکده ی پزشکی در راستای بهره وری از افراد متبحر در امر آموزش و پژوهش
برنامه ی ارتقاء توانمندی اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی
تماس با ما
Expand پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی_1پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی_1
Collapse کمیته تحقیقات دانشجویی_subکمیته تحقیقات دانشجویی_sub
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
سرپرست کمیته
دبیر کمیته
چارت کمیته
معرفی کمیته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها</span>واحدها
پژوهش
آموزش
اطلاع رسانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای پژوهشی</span>شورای پژوهشی
اعضا
معرفی
صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تحقیقات دانشکده ها</span>کمیته تحقیقات دانشکده ها
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
شورای مرکزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های پژوهشی</span>طرح های پژوهشی
اتمام یافته
در حال اجرا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها و آیین نامه ها</span>فرم ها و آیین نامه ها
فرم ها
آیین نامه ها
گزارشات و عملکرد
فصلنامه سیر دانش
علم سنجی کمیته تحقیقات دانشجویی
گالری تصاویر
لینک های مفید
اخبار و اطلاعیه ها
تماس با کمیته
Collapse مدرسه تابستانی پژوهشمدرسه تابستانی پژوهش
درباره مدرسه
اساتید
عوامل اجرایی
ثبت نام
تماس با ما
اسکان
پوستر مدرسه
برنامه زمانبندی کارگاه ها
Collapse بیمارستان علامه بهلول گنابادی_SubDomainبیمارستان علامه بهلول گنابادی_SubDomain
صفحه اصلی بیمارستان
معرفی بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه ریاست </span>حوزه ریاست
رئیس بیمارستان
مدیر پرستاری بیمارستان
مدیر داخلی بیمارستان
بهبود کیفیت واعتباربخشی
معاونت آموزشی
واحد توسعه تحقیقات بالینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر پرستاری</span>دفتر پرستاری
سوپروایزر آموزشی
سوپروایزر بالینی
واحدکنترل عفونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های درمان</span>بخش های درمان
CCU
ICU
NICU
اتاق عمل
اطفال و نوزادان
اورژانس
دیالیز
زایشگاه
سوختگی
مامایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">داخلی</span>داخلی
داخلی 1
داخلی 2
داخلی 3
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جراحی</span>جراحی
جراحی 1
جراحی 2
جراحی 3
جراحی 4
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های پاراکلینیک</span>بخش های پاراکلینیک
آزمایشگاه
داروخانه
طب تصویری
درمانگاه تخصصی
معرفی متخصصان بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای پشتیبانی اداری</span>واحدهای پشتیبانی اداری
واحد منابع انسانی
واحد امور مالی و درآمد
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد فناوری اطلاعات
بخش مراقبت دارویی،تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی
واحد ترخیص
واحد بیمه گری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مراجعین</span>راهنمای مراجعین
فرایند پذیرش اورژانس
فرآیند رسیدگی به شکایات
هزینه های درمانی و بیمه ها
دسترسی به پزشک معالج
نحوه درخواست مشاوره پزشک دوم
پاسخگویی به نیازهای گیرنده خدمت در حال احتضار
حقوق گیرنده خدمت
Collapse کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش_subdomainکمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش_subdomain
معرفی کمیته
اعضای کمیته
فرآیند گردش کار
آیین نامه ها و دستورالعملهای کمیته
طرح های پژوهشی مصوب
راهنماهای اخلاق در پژوهش
کدهای اخلاقی پژوهش
دستورالعمل ثبت کارآزمایی بالینی
لینک های مفید کمیته اخلاق
تماس با ما
Collapse کنگره تحقیقات_subکنگره تحقیقات_sub
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره کنگره</span>درباره کنگره
اهداف و برنامه ها
محورها
پوستر
تاریخ های مهم
ارکان کنگره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ها</span>کمیته ها
کمیته علمی اساتید
کمیته علمی دانشجویی
کمیته اجرایی دانشجویی
کمیته اجرایی
ارسال چکیده مقاله
تعرفه ها
کارگاه ها
سخنرانان کلیدی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همایش های پیشین</span>همایش های پیشین
ششمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
دوازدهمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
حامیان کنگره
درباره دانشگاه
درباره گناباد
اسکان
قالب ارائه سخنرانی و پوستر
ارتباط با ما
Collapse کنگره تحقیقات_sub_1کنگره تحقیقات_sub_1
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره کنگره</span>درباره کنگره
اهداف و برنامه ها
محورها
پوستر
تاریخ های مهم
ارکان کنگره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ها</span>کمیته ها
کمیته علمی اساتید
کمیته علمی دانشجویی
کمیته اجرایی
ارسال چکیده مقاله
تعرفه ها
کارگاه ها
سخنرانان کلیدی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همایش های پیشین</span>همایش های پیشین
ششمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
دوازدهمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
حامیان کنگره
درباره دانشگاه
درباره گناباد
اسکان
ارتباط با ما
Collapse مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت_Subمرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت_Sub
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
چشم انداز
رسالت
منشور مرکز
ارزشها
اساسنامه
چارت تشکیلاتی
جهت گیری استراتژیک سه ساله
رئیس مرکز
معاون پژوهشی
اعضای مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های پژوهشی</span>گروه های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی ارتقاء سلامت کودکان و نوجوانان</span>گروه پژوهشی ارتقاء سلامت کودکان و نوجوانان
اعضاء
اولویت های پژوهشی
طرح های مصوب
مقالات چاپ شده
صورتجلسات
مطالب آموزشی مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی سلامت خانواده و مشارکت های اجتماعی و محلی</span>گروه پژوهشی سلامت خانواده و مشارکت های اجتماعی و محلی
اعضاء گروه سلامت خانواده مشارکت اجتماعی و محلی
اولویت های پژوهشی
طرح های مصوب
مقالات چاپ شده
صورتجلسات
مطالب آموزشی مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی ارتقاء سلامت سالمندان</span>گروه پژوهشی ارتقاء سلامت سالمندان
اعضاء
اولویت های پژوهشی
طرح های مصوب
مقالات چاپ شده
صورتجلسات
مطالب آموزشی مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی ارتقاء سلامت باروری و جنسی</span>گروه پژوهشی ارتقاء سلامت باروری و جنسی
اعضاء
اولویت های پژوهشی
طرح های مصوب
مقالات چاپ شده
صورتجلسات
مطالب آموزشی مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی ارتقاء سلامت محیط</span>گروه پژوهشی ارتقاء سلامت محیط
اعضاء
اولویت های پژوهشی
طرح های مصوب
مقالات چاپ شده
صورتجلسات
مطالب آموزشی مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی ارتقاء سلامت کار</span>گروه پژوهشی ارتقاء سلامت کار
اعضاء
اولویت های پژوهشی
طرح های مصوب
مقالات چاپ شده
صورتجلسات
مطالب آموزشی مرتبط
کارگروه دانشجویی مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراها</span>شوراها
اعضای شورای عالی
اعضای شورای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های پژوهشی</span>طرح های پژوهشی
در دست انجام
اتمام یافته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دکتری تخصصی پژوهش محور</span>دکتری تخصصی پژوهش محور
تاریخچه و معرفی دوره
دانشجویان
آیین نامه
دستورالعمل گزارش شش ماهه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همایش ها</span>همایش ها
آموزشی
پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات</span>انتشارات
مقالات فارسی
مقالات لاتین
کتب چاپ شده
فرمها
اولویت های پژوهشی
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
سایر مراکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت
کتابخانه دیجیتال
مجله تخصصی پژوهش و سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فراخوان ها</span>فراخوان ها
فراخوان هیات علمی
فراخوان پژوهشگر
آرشیو اخبار
آدرس دهی مرکز
گالری تصاویر
تماس با ما
Collapse واحد فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات_1واحد فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات_1
صفحه اصلی
معرفی و شرح وظایف
مسئول واحد
اخبار و اطلاعیه ها
مطالب آموزشی
فعالیت ها
دانلودها
سامانه ها
تماس با ما
Collapse علم سنجی_SUBعلم سنجی_SUB
صفحه اصلی
درباره علم سنجی
اهداف و شرح وظایف
کارشناسان
شاخص های علم سنجی
ابزارهای علم سنجی
گزارش های علم سنجی
راهنماها و دستورالعمل ها
کارگاه ها و همایش ها
پایگاه های اطلاعاتی
سامانه ها
سایت های مرتبط
تماس با ما
Collapse انتشارات_SUBSانتشارات_SUBS
صفحه اصلی
درباره اداره کتب و انتشارات
اهداف و شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای انتشارات</span>شورای انتشارات
معرفی ریاست و اعضای شورا
صورتجلسات
آیین نامه ها و فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش ها</span>گزارش ها
گزارش کتب منتشر شده
گزارش تازه های کتب منتشر شده
راهنماها
کارگاه ها و همایش ها
پایگاه های اطلاعاتی
سامانه ها
سایت های مرتبط
تماس با ما
Collapse کنگره آسیب های اجتماعی گناباد_sub_1کنگره آسیب های اجتماعی گناباد_sub_1
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره کنگره</span>درباره کنگره
اهداف و برنامه ها
محورها
پوستر
تاریخ های مهم
ارکان کنگره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ها</span>کمیته ها
کمیته علمی
کمیته اجرایی
درباره گناباد
اسکان
برگزارکنندگان و حامیان
ارتباط با ما
Collapse شبکه بهداشت و درمان بجستانشبکه بهداشت و درمان بجستان
Collapse درباره شهرستاندرباره شهرستان
تاریخچه بهداشت و درمان شهرستان
معرفی شهرستان
Collapse ستاد شبکه بهداشت و درمانستاد شبکه بهداشت و درمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور عمومی </span>اداره امور عمومی
مسئول امور عمومی
تعریف روابط عمومی
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگزینی</span>کارگزینی
کارگزین
تعریف واحد کارگزینی
شرایط احراز
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی </span>مطالب آموزشی
حکم کارگزینی
نرم افزار کارگزینی و صدور احکام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه امور مالی </span>حوزه امور مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مالی </span>امور مالی
مدیر امور مالی
کارشناس حسابدار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی </span>مطالب آموزشی
تعریف واحد امور مالی
شرح وظایف
اصطلاحات مالی
Collapse امین اموال امین اموال
معرفی
شرح وظایف
Collapse کارپردازیکارپردازی
تعریف شغل
شرح وظایف
اهمیت شغل
Collapse واحد نظارت بر درمان و داروواحد نظارت بر درمان و دارو
مسئول واحد
معرفی واحد
فرم ها و آیین نامه ها
فناوری اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد دبیرخانه و بایگانی</span>واحد دبیرخانه و بایگانی
دبیرخانه و بایگانی
تعریف واحد
شرح وظایف
بسیج جامعه پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجمع خیرین سلامت</span>مجمع خیرین سلامت
اعضای هیئت مدیره
معاونت درمان شهرستانPowered by DorsaPortal