rahbari

jrh

gmu

با مجور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طبق ضوابط و قوانین مرتبط، از بهمن ماه 1392 در رشته ارتقاء سلامت دو نفر دانشجو در این مقطع مشغول به تحصیل شدند.

استاد راهنما: دکتر مهدی مشکی

.