اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

اولویت های پژوهشی ارسالی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر
بر اساس اولویت های پژوهشی ارسالی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، موارد ذیل جزء اولویت های پژوهشی منطقه بوده و توسط مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
1- شناسایی عوامل خطرزای اعتیاد در محیط های کار
2- طراحی و اجرای آزمایشی برنامه های پیشگیری برای همسران معتادان
3- بررسی نگرش مرتکبان جرایم مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها نسبت به میزان اثر بخشی مجازات های پیش بینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه رسیدگی به این جرایم در محاکم قضایی
4- طراحی و بررسی اثر بخشی مدل های درمان و حمایت های اجتماعی با الگوهای بومی
5- شیوع شناسی مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده
6- نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها
7- شیوع شناسی مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در کارگران محیط های صنعتی و کارکنان سازمان ها
8- تهیه و تدوین نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازها در هر یک از استان های کشور
9- بررسی جامعه شناختی میزان انگ و هنجارهای اجتماعی (سنت، فرهنگ) مصرف مواد مخدر و تاثیر آن بر شروع مصرف مواد مخدر (مورد مطالعه: خرده فرهنگ اقوام ایرانی)
10- ارزشیابی و سنجش اثربخشی برنامه های توانمندسازی سازمان های مردم نهاد حوزه کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی طی سال های 1392 تا 1396 و ارائه مدل
11- نیازسنجی آموزشی و طراحی مدل آموزشی سازمان های مردم نهاد در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر و روان گردان ها
12- مطالعه تجارب موفق جهانی در حوزه صیانت با تاکید بر رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و نقش سازمان های مردم نهاد
تاریخ:
1397/08/19
تعداد بازدید:
37
منبع:
Powered by DorsaPortal