افتخار آفرینی اعضای گروه پژوهشی ارتقای سلامت سالمندان مرکز دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جشنواره کشوری اتا

افتخار آفرینی

افتخار آفرینی اعضای گروه پژوهشی ارتقای سلامت سالمندان مرکز  دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جشنواره کشوری اتا

اعضای گروه ارتقای سلامت سالمندی مر کز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت در جشنواره کشوری اتا (اشتراک گذاری تجربه‌های ارزشمند) برگزیده شدند.