.

بازدید هیئت سازمان فرهنگی اجتماعی اهل بیت (ع) افغانستان از مراکز تحقیقاتی دانشگاه

.

 

در راستای تقویت همکاری های بین المللی و به دعوت دانشگاه علوم پزشکی گناباد، هیئت سازمان فرهنگی اجتماعی اهل بیت (ع)  افغانستان به ریاست حجه الاسلام ضیائی از مراکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بازدید کردند و زمینه همکاری های مشترک با حضور آقای دکتر رضا اسماعیلی ریاست مراکز تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در مقاطع تکمیلی و همچنین ارائه خدمات آموزشی از راه دور و پژوهش های مشترک از سوی مرکز تحقیقات به عنوان نقاط مشترک همکاری تبیین شد.