آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارتی

انتشار محتوا: ۱ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۶:۲۴ قبل از ظهر
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
آئین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی وزارت بهداشت ۱۳۹۵
راهنمای ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقات
دستورالعمل ثبت کارآزمایی بالینی
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای مراکز تحقیقاتی
دستورالعمل فعالیت همزمان اعضای هیات علمی در مراکز تحقیقاتی
آیین نامه گرنت های ارتباط با صنعت دانشگاه های علوم پزشکی کشور
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس