فرم ها

انتشار محتوا: ۱ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۱:۲۵ قبل از ظهر
فایل WORD طرح پژوهشی کمی
فایل pdf طرح پژوهشی کمی
فایل WORD طرح پژوهشی کیفی
فایل PDF طرح پژوهشی کیفی
فایلWORD طرح پژوهشی مرور نظام مند و فراتحلیل
فایلPDF طرح پژوهشی مرور نظام مند و فرا تحلیل
فایلWORD گزارش نهایی طرح پژوهشی(ترجمان دانش)
فایلPDF گزارش نهایی طرح پژوهشی(ترجمان دانش)
فرم داوری طرح پژوهشی مرکز
فرم درخواست همکاری با مرکز
فرم گزارش پیشرفت طرح پژوهشی
فرم مقالات مستخرج از طرح پژوهشی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس