اساسنامه

ایجاد شده در ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۷:۱۳ بعد از ظهر
ماده ۱ - بمنظور گسترش پژوهش ، مبتنی بر اصول نظام ملی تحقیقات سلامت و در راستای تامین عدالت اجتماعی و بموجب این اساسنامه « مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت » که از این پس به اختصار « مرکز » نامیده می شود ، برای تامین اهداف زیر تشکیل می گردد :

ماده ۲ - اهداف :


۱- توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه علوم اجتماعی و مدیریت و رهبری اثر بخش بمنظور بهبود کیفیت زندگی ، ارتقاء سلامت و نیل به توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران .

۲- انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی ( با تاکید بر تحقیقات جامعه نگر ، مداخله ای و بینش استراتژیک ) بر اساس استانداردهای بین المللی و رعایت اصول اخلاق در پژوهش ، همچنین همکاری در تعیین سیاستها و اولویتهای نظام ملی تحقیقات سلامت با استفاده از اصل مشارکت و مشورت بمنظور پاسخگویی به نیاز جامعه و کمک به تصمیم گیری مدیران مرتبط با سلامت .

۳- مدیریت استفاده از دانش تولید شده از طریق جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد و مقالات با استفاده از فنآوری روز اطلاعات و ارتباطات بمنظور دستیابی به راهکارهای مناسب انتشار ، ارتباط محققین و استفاده کنندگان از نتایج تحقیقات و تشکیل بانک اطلاعاتی محققین .

۴- ترغیب ، تشویق و بکارگیری محققین و تربیت پژوهشگرانی کارآمد بمنظور توسعه توانمندی مدیریت بخش سلامت و انجام پروژه های منطقه ای و ملی اولویت دار در زمینه توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت .

۵- جلب مشارکت آگاهانه مردم و توسعه توانمندیها و مهارتهای افراد بمنظور اصلاح سبک زندگی و بهبود کیفیت آن وکاهش نابسامانیها و نابرابریهای اجتماعی - اقتصادی با لحاظ اصل سلامت محوری توسعه .

۶- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی داخل کشور و جذب منابع سازمانهای دولتی و خصوصی در راستای اهداف برنامه های جاری و توسعه ای آنان و مرکز .

۷- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی و جذب منابع با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران .

ماده ۳- ارکان مراکز عبارتند از :

الف - شورایعالی

ب - رئیس مرکز

ماده ۴- اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از :

۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

۲- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

۳- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

۴- رئیس مرکز

۵- سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

ماده ۵- وظایف شورایعالی مرکز به شرح زیر می باشد:

۱- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

۲- تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

۳- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

۴- بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز در محدود اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

۵- دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرائی مرکز تحقیقات

۶- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده ۶- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب می گرددو انتخاب مجدد او بلامانع است .رییس مرکز رییس شورای پژوهشی و مسوول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرکز خواهد بود.

ماده ۷- وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده ۸: اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :

الف ) اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند

ب ) اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده ۹- منابع مالی مرکز :

الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب ) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج ) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

این اساسنامه به توجه به مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۹/۳۰ شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور و بر اساس دستور العمل اجرایی نحوه اخذ تاسیس مراکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت در ۹ ماده و سه تبصره تنظیم و در مورخ ۱۳۹۸۳/۱۱/۲۶  پس از بازنگری به تصویب شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد رسیده است.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس