درج وابستگی صحیح مرکز در مقالات

ایجاد شده در ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۱۳:۰۸ بعد از ظهر

با توجه به ضرورت یکسان سازی وابستگی سازمانی(Affilation) درمقالات چاپ شده و ارائه شده در همایش ها و نشریات از سوی همکاران دانشگاه, مقرر گردید آدرس دهی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت در کلیه معاونت ها و ادارات تحت پوشش دانشگاه برحسب الگوهای زیر ارائه گردد.

1-پژوهشگران مرکز تحقیقات
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

2-اعضای هیئت علمی
گروه آموزشی…..، دانشکده…..، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
Department of…. , Faculty of…. , Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

3-دانشجویان
دانشجویان مقطع/ رشته…..، دانشکده…..، کارگروه دانشجویی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
M.Sc. or B.Sc. or Ph.D)....Student of …. , Student workgroup of Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

4-شاغلین بیمارستان
گروه…..، بیمارستان…..، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
Department of….., ….. Hospital, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

5-شاغلین مراکز بهداشتی
مرکز بهداشتی درمانی…..شهرستان گناباد/ بجستان، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
Health & Treatment center of….., Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

6-شاغلین معاونت ها (معاونت بهداشتی؛ معاونت درمان ؛معاونت غذا و دارو؛ معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی)
نام واحد…..، نام معاونت……، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
الف) شاغلین معاونت بهداشت
office, Health Deputy, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran….
ب) شاغلین معاونت درمان
office, Therapist Deputy, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran….
ج) شاغلین معاونت غذا و دارو
office, Food & Drug Deputy, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran….
د) شاغلین معاونت توسعه مدیریت و منابع
office, Management Development & Resource Deputy, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran….

تبصره1) جهت دریافت مشوق ها و امتیازات مربوط به فعالیت های پژوهشی خصوصا چاپ مقاله ، ذکر آدرس منطبق بر الگوهای ارائه شده الزامی است.
تبصره2) درتمامی الگوهای فوق، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت قبل از نام دانشگاه ذکر گردد.
تبصره3)ذکر نام مرکز تحقیقات در مقالات چاپ شده به همراه ذکر نام دانشکده و گروه آموشی بلامانع بوده و لذا در رتبه بندی گروه آموزشی, دانشکده، دانشگاه، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی وارتقاء سلامت و هم چنین ترفیع سالانه و ارتقاء اعضای هیئت علمی موثر خواهد بود.

برای دریافت نحوه آدرس دهی (affliation) مرکز تحقیقات در مقالات اینجا را کلیک نمایید

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس