منشور مرکز

ایجاد شده در ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۳:۵۱ بعد از ظهر

اعضاء مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت که عبارت از مردم، محققین ، نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شریک در بخش سلامت می باشند، متعهد می گردند با رعایت اصول و ارزشهای ذیل تلاش نمایند از طریق انجام تحقیقات مشارکتی جامعه محور نسبت به مشارکت در توسعه پایدار و ارتقاء سطح سلامت در جامعه اهتمام ورزند:
* ایجاد هماهنگی معقول در فعالیتهای گروهی، تقسیم وظایف و سازماندهی به منظور استفاده بهینه از منابع انسانی، ‌مالی و تجهیزاتی
* تامین بستر مناسب جهت مشارکت کلیه ذی نفعان در فرآیند پژوهش
* توانمند سازی و فراهم کردن زمینه مشارکت آحاد جامعه و اثر گذاری آنان بر روند
تغییرات اجتماعی و سرنوشت خویش
* تامین مالکیت معنوی مشارکت کنندگان، در نتایج پژوهش
* شناسایی مشکلات، نیازها و تعیین اولویتهای پژوهشی با مشارکت جامعه و التزام عملی برای انجام پژوهش در راستای اولویتها
* اجرای پژوهش بر اساس ظرفیتهای محلی و با توجه به آداب، رسوم و فرهنگ جامعه
* با صبر و بردباری به منظور فراهم کردن زمینه های حضور فعال، مستمر و همه جانبه ذی نفعان در تمام مراحل اجرای پروژه
* احترام نسبت به کلیه شرکت کنندگان و تلاش در جهت مشارکت گروههای پر خطر و پر نیاز
* انتقال مدیریت و رهبری تحقیق به جامعه از طریق مشارکت دادن کلیه ذی نفعان در فرآیند پژوهش و ایجاد احساس مالکیت در آنان
* برقراری ارتباط و همکاری با مراکز و سازمانهای دیگری که در داخل و خارج از کشور در زمینه های مورد عمل مرکز فعالیت می کنند.
* رعایت شفافیت و پاسخگویی در کلیه مراحل نسبت به فعالیتهای خویش
* مستند سازی و اطلاع رسانی، به گونه ای که برای افراد غیر متخصص نیز قابل درک باشد

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس