سال ۱۳۹۶

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۳:۲۴ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ۱۳۹۶
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

مرجع

۱

بررسی میزان مطابقت تجهیزات بازی کودکان در پارکهای عمومی شهر گناباد از نظر ایمنی با استانداردهای ملی

۶۲۵/ت/پ

 

 
آقای محمد حسین بهشتی

 

آقای دکتر دلشاد

۱۳۹۶/۱۲/۷

۱۳۹۷/۱۲/۲۱

 

 

۲

ارزیابی کیفیت ابزارهای موجود بررسی رفتار عابرین پیاده مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB): یک مطالعه مرور نظام مند

۶۲۶/ت/پ

 

 
آقای دکتر مهدی مشکی

 

خانم دکتر بحری

۱۳۹۶/۴/۲۷

۱۳۹۸/۵/۴

 

 

۳

شناخت باورهای مهم و برجسته عابرین پیاده در خصوص عبور ناایمن از خیابان: یک مطالعه کیفی

۶۲۹/ت/پ

 

 
آقای دکتر مهدی مشکی

 

خانم دکتر بحری

۱۳۹۶/۱۲/۷

۱۳۹۸/۲/۹

 

 
 

۴

تاثیر آموزش به روش همتا در مادران باردار بر میزان ترس از درد و زایمان طبیعی

۶۳۴/ت/پ

 

 
خانم دکتررقیه رحمانی

 

 

اقای دکتر رضا اسماعیلی

۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۳۹۸/۶/۲۶

 

 
 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس