سال ۱۴۰۱

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۷:۰۹ بعد از ظهر
 
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب در حال اجرای شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای
سلامت۱۴۰۱
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

(پژوهشیار)

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

۱

بررسی وضعیت سواد سلامت روانی، وضعیت روانشناختی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع ۲ در شهر   گناباد در سال ۱۴۰۱  

۹۶۱

آقای دکتر جعفری

آقای دکتر دلشاد

۱۴۰۱/۲/۶

۲

تعیین ابزار بررسی سطح آمادگی و تاب آوری مراقبت های بهداشتی در برابر عوارض بهداشتی ناشی از تغییرات اقلیمی 

۹۵۷

آقای دکتر محمدحسین بهشتی

خانم وجیهه آرمان مهر

۱۴۰۱/۱/۲۳

۳

ارتباط ویژگی های شخصیتی با سبک های مدیریت حل تعارض و کیفیت زندگی زناشویی در زوجین شهرستان گناباد در سال ۱۴۰۱

۹۵۵

آقای دکتر دلشاد

آقای دکتر جعفری

۱۴۰۱/۱/۱۶

۴

بررسی ارتباط بین وضعیت تغذیه و احساس تنهایی سالمندان شهرستان گناباد در سال ۱۴۰۱

۱۱۵۵

خانم مریم مرادی

خانم دکتر پیکانی

۱۴۰۱/۳/۳

۵

بررسی ارتباط باور کنترل سلامت و سواد سلامت الکترونیک با سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و کیفیت زندگی در افراد بالای ۱۸ سال شهرستان گناباد سال ۱۴۰۱

۶۸۲

خانم دکتر دوگونچی

آقای دکتر علی محمد مختاری

۱۴۰۱/۳/۳

۶

تبیین انتظارات اجتماعی گروه های اجتماعی کلیدی نسبت به اموزش سلامت جنسی نوجوانان یک مطالعه کیفی

۹۷۹

خانم دکتر عسکری

آقای دکترعلی محمدپور

۱۴۰۱/۳/۲۴

۷

زمینه اجتماعی سیاسی و میزان مرگ و میر کووید-۱۹ در کشورهای OECD: مطالعه تطبیقی با استفاده از نظریه مجموعه فازی

۱۰۷۰

خانم دکتر پیکانی

آقای دکتر نخعی

۱۴۰۱/۵/۲۵

۸

تاثیر آموزش خود مدیریتی برمدل ۵A بر اضطراب و تجربه بارداری مادران باردار

۹۵۵

آقای دکتر دلشاد

آقای دکترجعفری

۱۴۰۱/۱/۱۶

۹

رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و عوامل مرتبط با آن در افراد بالای ۱۸ سال شهرستان گناباد در سال ۱۴۰۱ :کاربرد الگوی فرآیند موازی توسعه یافته

۱۰۰۸

خانم دکتر دوگونچی

آقای دکتر جعفری

۱۴۰۱/۶/۱

۱۰

بررسی تاثیر مداخله آموزشی با فناوری mobile health و مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر کیفیت خواب، اضطراب و استرس ناشی از پانمی کووید-۱۹ در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت جامعه شهری

۱۲۸۴

 خانم دکتر فریبا عسکری

آقای دکتر مشکی

۱۴۰۱/۱/۳۰

۱۱

بررسی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه سواد سلامت اضطراب در جمعیت عمومی شهر گناباد در سال ۱۴۰۱

۱۰۸۹

آقای دکتر جعفری

خانم دکتر رحمانی

۱۴۰۱/۶/۸

۱۲

نقش پیش بینی کننده عوامل روانشناختی و حمایت اجتماعی در ادراک پیری در سالمندان ساکن شهر گناباد در سال ۱۴۰۱

۱۰۰۷

آقای عرفان پورشهری

خانم وجیهه آرمان مهر

۱۴۰۱/۶/۲۷

۱۳

شناسایی عوامل موثر بر خودکشی در بین دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

۱۱۰۴

خانم دکتر نجمه سادات حاجی وثوق

خانم دکتر رحمانی

۱۴۰۱/۷/۱۹

۱۴

بررسی اپیدمیولوژیک ماموریت های اورژانس هوایی گناباد و تعیین شاخص های زمانی مرتبط در سال های ۱۴۰۱-۱۳۹۹

۱۱۲۰

اقای محمدحسین اسماعیل زاده

آقای دکتر مختاری

۱۴۰۱/۸/۱۰

۱۵

مقایسه‌ی تاثیر رایحه درمانی با اسانس شمعدانی معطرو زعفران بر بهبود سندرم پیش از قاعدگی در زنان کارمند دانشگاه علوم پزشکی گناباد

۱۱۲۴

خانم مریم مرادی

خانم دکتر رحمانی

۱۴۰۱/۸/۲۴

۱۶

بررسی میزان تمایل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن در شمال شرق ایران در سالهای ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱۱۲۷

آقای عرفان پورشهری

آقای دکتر نخعی

۱۴۰۱/۸/۲۴

۱۷

بررسی شیوع تجویز داروهای بالقوه نامناسب در سالمندان شهرستان گناباد، بر اساس نسخه های تجویز شده، سال ۱۴۰۱

۱۱۳۱

آقای سعیدخیاط کاخکی

آقای دکتر مختاری

۱۴۰۱/۹/۱

۱۸

بررسی احساس تنهایی، ادراک درد و افسردگی سالمندان ترخیص شده از بیمارستان علامه بهلول شهر گناباد، در سال ۱۴۰۱

۱۱۴۹

آقای سعید خیاط کاخکی

آقای دکتر جعفری

۱۴۰۱/۱۱/۱۸

۱۹

ارتباط بین سواد سلامت روانی، پریشانی دیابت و فرسودگی دیابت با انجام رفتارهای خود مراقبتی در بیماران دیابتی نوع ۲ شهر مشهد در سال ۱۴۰۰

۱۱۵۸

آقای دکتر جعفری

آقای دکتر مختاری

۱۴۰۱/۹/۲۲

۲۰

ساخت وسیله ای برای آموزش به مادران باردار براساس تکنیک بازی وارسازی(گیمیفیکیشن)

۱۰۸۰

خانم طاهره توسلی

آقای دکتر نخعی

۱۴۰۱/۷/۱۹

۲۱

اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودتنظیمی، ارتقاء بهزیستی روانشناختی و استرس ادراک شده زنان نابارور مراجعه کننده به دانشگاه علوم پزشکی گناباد

۱۱۷۲

خانم دکتر رحمانی

آقایان دکتر مشکی-دکتر نخعی

۱۴۰۱/۹/۲۹

۲۲

بررسی تأثیر مکمل زینک بر کیفیت خواب و افسردگی سالمندان شهرگناباد

۱۱۸۵

خانم مریم مرادی

آقای دکتر مختاری

۱۴۰۱/۱۱/۱۱

۲۳

بررسی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی با میزان سلامت روان در کارکنان شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

۱۱۹۲

آقای مسعود خنده رو

آقای دکتر مختاری

۱۴۰۱/۱۰/۱۳

۲۴

تبیین فرایند تاب آوری تیمی گروه‌های خوداشتغالی توان بخشی مبتنی بر جامعه

در روستاهای شهرستان گناباد

۱۲۷۵

خانم وجیهه آرمان مهر

خانم دکتر کوکب بصیری مقدم

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

۲۵

اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه بهزیستی بارداری در زنان باردار ایرانی

۱۱۹۶

خانم طاهره توسلی

آقای دکترعلیرضا جعفری

۱۴۰۱/۱۲/۲

۲۶

ترجمه و بومی سازی پرسشنامه خود استیگمای افسردگی در شهر گناباد در سال ۱۴۰۱

۱۲۱۰

آقای دکتر علیرضا جعفری

آقای دکتر مجید نخعی

۱۴۰۱/۱۱/۱۱

۲۷

تاثیر رایحه درمانی با اسانس نعناع فلفلی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی دانشجویان، گناباد – ۱۴۰۱ 

۱۲۶۷

خانم دکترعسکری

خانم دکتر رحمانی

۱۴۰۱/۱۲/۱۱

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس