شورای پژوهشی مرکز

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۷:۰۲ قبل از ظهر

 •  نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی مشکی
 •  مرتبه علمی: استاد                                      رشته تحصیلی: آموزش بهداشت
 •  رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 •  شماره تماس: 57223028-8383

 • نام و نام خانوادگی: دکتر علی محمدپور
 • مرتبه علمی: استاد                                      رشته تحصیلی: آموزش پرستاری
 • رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 • شماره تماس : 57223028-8254

 • نام و نام خانوادگی: دکتر عبدالجواد خواجوی
 • مرتبه علمی : استادیار                                      رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 • شماره تماس: 57223028-8454

 • نام و نام خانوادگی: دکتر رضا اسماعیلی
 • مرتبه علمی: استادیار                                      رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت
 • رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 • شماره تماس: 57223028-8120

 • نام و نام خانوادگی: دکتر لیلا صادق مقدم
 • مرتبه علمی: دانشیار                                      رشته تحصیلی: سالمند شناسی
 • رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 • شماره تماس: 57223028-8225


 •  

 • نام و نام خانوادگی: دکتر علی دلشاد نوقابی
 • مرتبه علمی: مربی                                      رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت
 • رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 • شماره تماس: 09151778795

 • نام و نام خانوادگی: دکتر رقیه رحمانی
 • مرتبه علمی: دانشیار                                      رشته تحصیلی: بهداشت باروری
 • رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 • شماره تماس: 57223028-8371

 • نام و نام خانوادگی: دکتر تکتم پیکانی
 • مرتبه علمی: استادیار                                      رشته تحصیلی: سلامت و رفاه اجتماعی
 • رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 • شماره تماس: 57223028-8312

 • نام و نام خانوادگی : دکترفاطمه محمدزاده
 • مرتبه علمی: استادیار                                      رشته تحصیلی: آمارزیستی
 • رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 • شماره تماس: 57223028-8260

 • نام و نام خانوادگی: خانم وجیهه آرمان مهر
 • مرتبه علمی  : دانشجوی دکتری                                      رشته تحصیلی: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
 • رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 • شماره تماس: 57223028-8172

 • نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا جعفری
 • مرتبه علمی: استادیار                                      رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 • رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 • شماره تماس: 57223028-8423

 • نام و نام خانوادگی: دکتر مجید نخعی
 • مرتبه علمی : استادیار                                      رشته تحصیلی: سیاستگذاری سلامت
 • رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 • شماره تماس: 57223028-8170

 • نام و نام خانوادگی: دکتر علی محمد مختاری
 • مرتبه علمی: استادیار                                      رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی
 • رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 • شماره تماس: 57223028-8419

 • نام و نام خانوادگی: دکتر مهرسا بصیری مقدم
 • مرتبه علمی: استادیار                                      رشته تحصیلی: آموزش پرستاری
 • رزومه: لینک سامانه علم سنجی
 • شماره تماس:57223028-8278

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس