سال ۱۳۹۰

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۲:۲۵ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب درحال اجرای شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت۱۳۹۰
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

۱

کم توانی ذهنی و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله ساکن شهرستان گناباد، ۹۱-۱۳۹۰: یک مطالعه مورد-شاهد

۵۹۰/ت/پ

آقای دکتر علی عالمی 

آقای دکتر توکلی زاده

۱۳۹۰/۱۰/۲۰

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس