اعضای هیئت علمی مرکز

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۱:۲۴ قبل از ظهر

 آقای دکتر مجید نخعی

 • سمت: رییس مرکز، استادیار سیاستگذاری سلامت
 • شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۰۱۱۵ - داخلی 8170
 • پست الکترونیک: m.nakhae@gmail.com
 • رزومه: دانلود رزومه              سامانه علم سنجی

 


آقای دکتر علی محمد مختاری

 • سمت: معاون پژوهشی مرکز، استادیار اپیدمیولوژی
 • شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی 8419  
 • پست الکترونیک: mokhtariam67@yahoo.com 
 • رزومه: دانلود رزومه           سامانه علم سنجی

خانم دکتر تکتم پیکانی 

 • سمت: استادیار سلامت و رفاه اجتماعی، عضو هیئت علمی پژوهشی
 • شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی 8312
 • پست الکترونیک: paykani.t@gmu.ac.ir
 • رزومه:  سامانه علم سنجی

آقای دکترمهدی مشکی

 • سمت: استاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت و عضو شورای پژوهشی
 • شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی 8383
 •  پست الکترونیک:
 • رزومه: سامانه علم سنجی  

 خانم دکتر لیلا صادق مقدم عباسپور

 • سمت: دانشیار سالمندشناسی وعضو شورای پژوهشی
 • شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی8225
 •  پست الکترونیک: ls.moghadam@gmu.ac.ir
 • رزومه: سامانه علم سنجی  

 آقای دکتر عبدالجواد خواجوی

 • سمت: استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و عضو شورای پژوهشی
 • شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی 8454
 • پست الکترونیک: abjkhajavi@yahoo.com
 •  رزومه:سامانه علم سنجی

خانم دکتر فاطمه محمدزاده

 • سمت: استادیار آمار زیستی، عضو شورای پژوهشی
 • شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی 8260 
 •  پست الکترونیک: f.mo۶۳۲۵@gmail.com
 • رزومه:  سامانه علم سنجی 

 آقای دکتر رضا اسماعیلی

 • سمت: استادیار اقتصاد سلامت
 • شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی 8120
 • پست الکترونیک:esmaeili.r@gmu.ac.ir
 • رزومه:سامانه علم سنجی

 آقای دکتر علی دلشاد

 • سمت: استادیار روانشناسی سلامت
 • شماره تماس: ۰۹۱۵۱۷۷۸۷۹۵
 • پست الکترونیک: ali_delshad۲۰۰۰@yahoo.com
 • رزومه: سامانه علم سنجی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس