اعضاء گروه پژوهشی سواد سلامت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۵:۳۳ قبل از ظهر
نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا جعفری(دبیر گروه)
سمت: استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8423

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی مشکی
سمت: استاد تمام آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8383

نام و نام خانوادگی: دکتر جهانشیر توکلی زاده
سمت: استاد-روانشناسی بالینی
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس: 09155332069

نام و نام خانوادگی: دکتر علی محمدپور
سمت: استاد پرستاری
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8249

نام و نام خانوادگی: دکتر لیلا صادق مقدم
سمت: استادیار- سالمند شناسی
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی, معاونت تحقیقات و فناوری
شماره تماس:57223028-8225
نام و نام خانوادگی: دکتر حسین عجم
سمت: استادیار- سالمند شناسی
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8254

نام و نام خانوادگی: دکتر میترا دوگونچی
سمت: استادیار، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8385

نام و نام خانوادگی: دکتر موسی سجادی
سمت: دانشیار- آموزش پرستاری 
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8145

نام و نام خانوادگی: دکتر هدایت اله شمس
سمت: استادیار- آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:09155332153

نام و نام خانوادگی: خانم معصومه امیری دلویی
سمت: مربی- پرستاری سلامت جامعه
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:09155338197
نام و نام خانوادگی: دکتر حبیب شارعی نیا
سمت: مربی- پرستاری داخلی جراحی 
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8245

نام و نام خانوادگی: آقای رضا نوری
سمت: مربی آموزش پرستاری
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:09159344074

نام و نام خانوادگی: خانم مریم مرادی
سمت: مربی- سالمندی
آدرس: گناباد, دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:57223028-8225

نام و نام خانوادگی: خانم مرجان میرزانیا
سمت: دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آدرس:-
شماره تماس: 09376344910

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس