اولویت های پژوهشی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۹:۳۴ قبل از ظهر

اولویت شماره 3

سیستم های پیچیده و تاب آوری اقتصادی-اجتماعی و اکولوژیکی

Complex Systems and Socioeconomic and ecological Resilience

با توجه به پاندمی کرونا و تغییرات اقلیم و تکرار دوره های خشکسالی در منطقه و کشور، احتمال تکرار همه گیری ها، زلزله خیز بودن منطقه و تاثیرات ناپایداری های اقتصادی بر ابعاد مختلف توسعه اجتماعی و سلامت مردم منطقه، پرداختن به تاب آوری اجتماعی و سلامت و اکولوژیکی برای تعدیل اثرات این ناپایداری ها بر سلامت و زندگی مردم و زیرساخت های کشور مفید خواهد بود.

موضوعات (Topic) پیشنهادی در این حیطه :                                                                                                                                              

  1. اجرای مطالعات مشارکتی مبتنی بر جامعه برای افزایش تاب آوری                                                                                                                    
  2. تاب آوری فردی و اجتماعی در بیماری های مزمن و آسیب های اجتماعی                                                                                                             
  3. تاب آوری سازمانی مراکز ارایه خدمات سلامت در مواجهه با همه گیری ها و بحران ها
  4. اثربخشی آموزش های تاب آوری بر سلامت روان و سلامت اجتماعی
  5. بررسی تاب آوری مناطق حاشیه شهر شهرستان گناباد و بجستان
  6. اثربخشی آموزش های تاب آوری بر کیفیت از زندگی
  7. تاب آوری مشاغل و اصناف در برابر بحران ها اقلیمی، همه گیری ها و ...
  8. تاب آوری خانواده های متوفیان کرونا

لینک اولویت های سیستم های پیچیده و تاب آوری اقتصادی- اجتماعی و اکولوژی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس