اولویت های پژوهشی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۶:۵۳ قبل از ظهر

اولویت شماره2

سواد سلامت و رفتار های ارتقا دهنده سلامت

Health Literacy and Health Promoting Behaviors

با توجه به نسبت بالای بیماریهای مزمن و در عین حال بیماری های نوپدید مانند کووید-19 در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد و در سطح کشور، تلاش مرکز تحقیقات برای انجام پژوهش های مرتبط با سواد سلامت و رفتار های ارتقا دهنده سلامت می تواند تسهیلگر پیشگیری و درمان و کاهش عوارض و ناتوانی های بیماری ها و ناخوشی های جامعه باشد.

موضوعات (Topic) پیشنهادی در این حیطه :                                                                                                                                                           

  1. ارتقای سواد سلامت برای کاهش آسیب های اجتماعی                                              
  2. آگاهی سالمندان و میانسالان از بیماری های مزمن و کنترل آن                                        
  3. بررسی وضعیت خود مراقبتی و خودمدیریتی بیماران مزمن و موانع و تسهیلگر های آن در جمعیت منطقه گناباد و بجستان                                        
  4. بکارگیری فناوری های نوین و سلامت دیجیتال برای ارتقای سواد سلامت
  5. ارتقای سلامت در خصوص بیماری ها نوپدید: ایدز و STDو ..0  شناخت باورهای مهم و برجسته عابرین پیاده در خصوص عبور ناایمن از خیابان: یک مطالعه کیفی
  6. مداخلات هزینه-اثربخش آموزش خود مراقبتی به گروه های هدف
  1. تحلیل سیاست های سواد سلامت کشور و حمایت طلبی
  2. تعیین کننده های تبعیت از رژیم های غذایی و دارویی و پروتکل ها

 

لینک اولویت های سواد سلامت و رفتار های ارتقا دهنده سلامت

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس