سال ۱۳۹۰

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۷:۱۲ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت۱۳۹۰
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

مرجع

۱

بررسی معیار های موثر بر انتخاب روش بیهوشی در بیماران کاندید عمل جراحی سزارین در شهرستان گناباد در سال ۱۳۹۰

۵۷۶/ت/پ

خانم آرزو داوری نیا

خانم دکتر نرجس بحری

۱۳۹۰/۳/۱۷

۱۳۹۲/۲/۱

 

 
 

۲

بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن و برخی عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۱۳۹۰

۵۸۴/ت/پ

خانم زهرا حسینی

 

آقای حمید رضا تولیده ای

۱۳۹۰/۷/۱۹

۱۳۹۶/۱/۱۰

 صحافی گزارش نهایی در مرکز می باشد.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس