سال۱۳۹۷

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۴:۴۲ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ۱۳۹۷
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

مرجع

۱

بررسی اثر دمای رنگ نور بر توجه انتخابی، میزان خطا و زمان واکنش

۶۳۷/ت/پ

آقای دکتر محمد حسین بهشتی

آقای دکتر نخعی پور

۱۳۹۷/۳/۸

۱۳۹۸/۳/۲۳

 

۲

اثربخشی یک بستۀ روان‌آموزی صوتی مبتنی بر اقتصاد زیست‌انرژی با تأکید بر بخشودن بر بهبود کیفت زندگی و عملکرد نباتی بیماران کرونری قلبی

۶۴۰/ت/پ

 

آقای دکتر جهانشیر توکلی زاده

 

آقای دکتر علی اکبری

۱۳۹۷/۱۱/۱۶

۱۳۹۹/۹/۲۵

 

 
 

۳

بررسی تأثیر برنامه آموزش بهداشت خواب مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) بر کیفیت خواب سالمندان

۶۴۸/ت/پ

خانم مریم مرادی

 

آقای دکتر مهدی مشکی

۱۳۹۷/۱۲/۷

۱۳۹۹/۷/۱۵

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس